Zmiany w zakresie wnoszenia i doręczeń pism procesowych

2017-02-08

8 września 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy przewidujące możliwość dokonania wyboru (w konkretnej sprawie) wnoszenia pism procesowych w całym postępowaniu cywilnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, także w ?tradycyjnych? postępowaniach. Dotąd wnoszenie pism za pomocą systemu teleinformatycznego było obligatoryjne w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego. Ta obligatoryjność pozostaje, jednak we wszystkich innych postępowaniach cywilnych strona będzie mogła dokonać wyboru sposobu doręczania. Wybór doręczenia elektronicznego będzie prawem, a nie obowiązkiem, przy czym dokonywanie doręczeń elektronicznych będzie uzależnione od uprzedniego dokonania takiego wyboru. Po dokonaniu wyboru pismo wniesione z pominięciem tej drogi nie wywoła skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Jeżeli adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, organ władzy publicznej albo inny organ państwowy dokona wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to doręczenia zawsze będą dokonywane elektronicznie i nie będzie możliwe zrezygnowanie z tych doręczeń, chyba że złoży się oświadczenie o rezygnacji z wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rezygnacja z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego obejmuje bowiem także rezygnację z doręczeń elektronicznych. W przypadku innych podmiotów, które wybrały wnoszenie pism za pomocą systemu teleinformatycznego, dopuszczalna jest rezygnacja z doręczeń elektronicznych bez uprzedniej rezygnacji z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego. Pismo procesowe wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest podpisywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Kolejne zmiany dotyczą pism procesowych dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pisma te są doręczane przez sąd na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.

Uproszczone zostało wreszcie doręczanie pism w toku procesu między prawnikami ? profesjonalnymi pełnomocnikami stron procesu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 132 § 1 k.p.c. w toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.