Zmiany w umowach

2015-10-29

Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy, które zmieniają zasady zawierania umów terminowych.

Najistotniejszą zmianą, jest ograniczenie łącznego czasu trwania umów zawieranych na czas określony. W świetle art. 251 KP łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekroczyć trzech. Dodatkowo, pracodawca może zatrudnić pracownika na 3 miesięczny okres próbny, a zatem niezależnie od rodzaju umowy o pracę po 36 miesiącach przyjmować się będzie, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.
Będą jednak obowiązywały wyjątki od tej zasady. Przepisy ograniczające zatrudnienie na czas określony nie będą mieć zastosowania w przypadku m.in.: wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o fakcie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony i ten fakt należycie uzasadnić. Ustawodawca przewidział jednocześnie możliwość wypowiadania umów o pracę na czas określony i to niezależnie od czasu na jaki została zawarta. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony są tożsame z okresami wypowiedzenia jakie obowiązują przy umowie o pracę na czas nieokreślony.
Rodzaje umów o pracę ograniczone zostały do trzech: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, bardzo rzadko dotąd stosowanej.